View Full Version : ځما په نظر پښتون ولي


shehram
08-28-2010, 07:40 AM
د پښتنو يو بل سره د مدد او اوسيدو طريقے
1.جانجي -
2. آشر
3.غوبل
4. شيبه
5 . غم
6 ښادي
7. پوښتنه
جانجي--- چه د پښتون په کور به څه هم پاخه شول نه د هغه به د ګووانډيانو خپلو او عزيزانو سره شريکول او په لوخو کښ به يي په ټولو کورونو کښ اوويشل او دغسے به که بل کور څه خه څه پاخه کړي وو نه په هغه لوخي کښ به يي ورته واچول
داسے به په هر کور کښ 9 يا 10 خوراکونه شول
دغے ته ضانجي وائي هاهاهاهاهاهاه څومره آسانه طريقه ده
آشر .
که د چا به فصل زر پوخ شو نو هغوئ به په کلي کښ ډمامه (نقاره) اوکړه او اواز به ئئ داسے کوو
يا ايماندارو صبا به د سخي ارسلا خان د غنمو ريبلو آشر ويي
او جوړ ټول به د ډهولکي په درز سره آشر له لاړل او په يو ورح کښ به يي ورته کار خلاص کړو دغسے به بيا د بل نمبر ووو ( دا آشر وخت د سحر د نمونځ نه تر مازديګر تر مونځه پورے وي .
ګوړه غوړي خوړلو يو خه طريقه وه خلقو به پکښ سپورے خيټے هم غوړے کړے هاهاهاهاها
غوبل : کله به چه غنم اوريبلے شول نو ځغه ګيډئ به يي خورے کړے او هر يار دوست به سره د خپل غويي يا آس يا خر دغے ميدان ته لاړو او غنم به يي ورته غوبل کړل او لکه د اشر يا شيبے خوراک به يي هم ووکړو
شيبه : شيبه د ماسپخين تر بانګه پورے د آشر اسم تصغير دا هاهاهاها
په دے که به صرف پراټهے او چاے وا هاهاهاها غوړي په کښ بالکل نه وي
غم ښادي :
په غم کښ د کور والا بلکل په ته ګوتے نه ورړي او تول عزيزان دوستان او ګوانډيان ورله د ميلمنو خدمت د هغوئ د چائ روټئ او د کور والا تر 40 پورے بندوبست کوي
3 ورځے ورسره دغه خلق په حجره کښ ناست وي
او په کورونو کښ مستورات يوه هفته او هره جمعه دعا ته جمعه کيږي
د مړي قبر د حجرے او د تپے ځوانان په 2 يا 3 ساعتونو کښ تيار کړي
ښادي : د ښادئ ټول بندوبست د عزيزانو سره په صلاح مشوره کيږي او په حجرو کښ جرګه را اوغوختے شي چه په فلانکئ ورځ د فلنکي واده دا تاسو نه خدمت غواړم او ټول په کښ ځان حان له کارونه واخلي څوک په غوخو اودريګي چه اخوا ديخوا نه شي
سوک په کټوو يا په ديګونو مشر شي
څوک ميلمنو ته بهر د حجرے نه ولاړ وي او هرکلے وائئ
دخپلو خپلوانو که وس وي نو څوک ميخه په کښ حلاله کړي د خپل طرف نه
څوک لرګي پيدا کړي اور بلولو ته داسے د ښادئ په کور لګ بوجهـ کم شي
پوښتنے :
که څوک مريض به شو پخوا نو په کټ کښ به يي ډاکټر ته يوړو په جماعت کښ د مونځ نه پس به دعا ګانے وے
د مريض تپوس له به سحر او ماښام تلل دا چه د مريض نه به نازبين جوړ شو او پخپله به خه شو هاهاهاهاهاهاها
نور بيا
ځماکلے
نه بد نيتي شته نه حسد شته په دي نه پوهيږي
ځما په کلي کښ تور زړي خلق نه اوسيږي
ځمادکلی خلق ډير لوئ ساده ګان دي ګله
په چالاکو اوسياست باندی دوئ نه پوهيږي
ځما په کلي کښ ميلمه ته هرکلي وايئ ډير
د خدائي رحمت يئ ګنړي دوئ تر نه ګول ګول زاريګي
ځما دکلي بوډئ ګاني دعا ګاني کوي
ځما دکلي هر ه مور دخپل بچي زاريګي
په خوشحالئ باند د هر يو رور خوشحاله وي ډير
چه څوک غمژن شي ورسره تر څلويختئ جړيږي
چه وي اشر غوبل نو ټول به شي راجمعه ورته
په اتفاق سره د دوئ هر کار ډير زر خلا صيږي
کټوئ پخه شي نو جانجي په ګوانډيانو ويشي
بغير د روره ئي نوړئي يواځي نه تيريګي
مشر وي سر ته اودا کشر ورته بانړ باند ناست
چه هر يو مشر راشي کشر ورته زر پاسيږي
وي د حجري به ډبه ناست سحر وختي چه نمر ته
حجري ته دننه شي چه په لاره زنانه تيريږي
ساګ دملخوزو تنوري روټئ او کنډول دشملو
نن سدو زئ ته دخپل کلي هغه روژي ياديږي

Feroz Afridi
08-28-2010, 07:50 AM
Dair Ala peera
Kh Rawan ye.
Jari sata

Nokia_Apridy
08-28-2010, 08:01 AM
B.lala ......hahaha da Mariz na da walakal nu waye chay

haga Marez khuday oyaha chay da rogh kha warpuray na kegey....

zka khu pukhtanay la zi warta khalak ;)

shehram
08-28-2010, 08:08 AM
hahahahahah
Manana zarrgo
za da sakhi Arsala khan parawoom kho hagha hado pa dada na awrreegeee hahahahahah
Da sakhi yaw Nazam da hagha rana Gad wad shaway da
da zama da khato koor da

Feroz Afridi
08-28-2010, 08:18 AM
Lala
ta gora warta sta dagha kadoo zama na khafa dey khabarey ham na kai aw da khat zawab ham na warkai.
pa da sa chal waka dey khudai awaha.

ijaz yousafzai
08-28-2010, 03:33 PM
hahahahahah
Manana zarrgo
za da sakhi Arsala khan parawoom kho hagha hado pa dada na awrreegeee hahahahahah
Da sakhi yaw Nazam da hagha rana Gad wad shaway da
da zama da khato koor da


Khuday ba me zar ozgaar kree, bya ba khabare kawoo.
Zama nazam ," Da Khawro Kalay" ba darta Feroz Afriday owaayee.

shehram
09-03-2010, 03:43 AM
Shehrama der ala. Sta da ratlago saro PF kush naseeb so.

jasmine deera manana da sta khpal loywalay da che ma ta de pa de nazar ookatal Aw Allah de krree che PUKHTOON FORUM de noor ham qismatee aw kamyaba shee

da sakhi saib Dr. Ijaz yousafzai ghonde kasan che cherta nast wee insha Allah hagha zai ba Allah droon sateee
bya yaw zal manana